Biogaz na Oczyszczalni

 

            „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie OŚ” realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.Priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa, w swoim zakresie przewiduje również budowę i montaż, obiektów i urządzeń służących do poboru i transportu i wykorzystania biogazu powstałego w wyniku procesów fermentacyjnych osadów ściekowych. Powstały biogaz będzie spalany w kotle biogazowym, a uzyskane ze spalenia biogazu ciepło będzie wykorzystywane do podgrzewania osadu oraz dla ogrzewania obiektów oczyszczalni. Osady ściekowe po zagęszczeniu będą kierowane do nowo wybudowanej komory fermentacyjnej o pojemności czynnej 879 m3.Komora zostanie wykonana w technologii zbiorników stalowych, skręcanych zabezpieczanych wtopionym tworzywem. Zbiornik cylindryczny o średnicy wewnętrznej 10.14m zostanie zabudowany na leju żelbetowym o nachyleniu 30o.Wysokość ściany bocznej komory wyniesie 10.86m, z czego 0.3m zostanie zalane w rowku montażowym fundamentu. Zbiornik (ściany i dach) ocieplony zostanie wełną mineralną i osłonięty powlekanymi płytami stalowymi. Ściany boczne, trapezowymi natomiast dach płaskimi na płytach OSB – całość o współczynniku przenikania ciepła < 0.27W/m2K. W Zamkniętej Komorze Fermentacyjnej przebiegał będzie proces beztlenowej stabilizacji osadu wstępnego, doprowadzanego po zagęszczeniu grawitacyjnym oraz osadu nadmiernego, doprowadzanego po zagęszczeniu mechanicznym. Zastosowany zostanie proces fermentacji mezofilowej (temp. 35-37oC), w budynku operacyjnym ZKF w części wymiennikowej umieszczone zostaną wszystkie urządzenia technologiczne obsługujące procesy podgrzewania i recyrkulacji osadu z/ do komory ZKF. W części tej zamontowane zostaną: wymienniki ciepła typu ”rura w rurze”, pompy cyrkulacyjne wraz z instalacją recyrkulacji osadu fermentującego.

Czytaj więcej...

Podpisanie kontraktu w ramach projektu „Budowy infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno”

W czwartek 3 stycznia w sali USC Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste podpisanie kolejnego kontraktu w ramach projektu „Budowy infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno” – ogromnej inwestycji infrastruktury realizowanej z udziałem funduszy unijnych. Umowa podpisania pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej a firmą Skanska dotyczyła budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Inowłodzkiej w Opocznie.DSC09516 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych z burmistrzem Janem Wieruszewskim na czele, radni i pracownicy Urzędu Miejskiego, wice – prezes WFOŚiGW w Łodzi, Bohdan Cezary Dzierżak, reprezentujący PGK Jacek Pacan i Janina Ziębicka oraz przedstawiciel firmy Skanska, Ryszard Aszyk. Spotkanie poprowadził Janusz Klimek, osobiście zaangażowany w przygotowanie projektu i cały proces aplikacyjny. Powitał zebranych i przedstawił podstawowe dane dotyczące projektu. Przypomniał, że podpisywany ze Skanską kontrakt dotyczy jednego z czterech zadań wchodzących w skład całego projektu. Wcześniej, w połowie ubiegłego roku, podpisano już umowy na budowę sieci kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków oraz na inżyniera kontraktu.
W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody firma Skanska wybuduje przy ul. Inowłodzka nowy zbiornik wyrównawczy (o pojemności 2000 m3), bliźniaczy do obecnego, który zwiększy możliwość dostarczenia wody do mieszkańców. W ramach zadania ujęcie zostanie wyposażone w nowy samo sortujący agregat prądotwórczy, który usprawni funkcjonowanie ujęcia w przypadku braku energii elektrycznej. Poza tym na ujęciu zamontowane zostaną układy sterowania, automatyka i wizualizacja pracy studni głębinowych hydroforni, które unowocześnią ujęcie i usprawnią jego funkcjonowanie. Drugi zbiornik zapewni nieprzerwanie dostarczanie wody mieszkańcom oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe, np. w okresie dezynfekcji jednego ze zbiorników. Skanska wykona zadanie za 2.222.938 zł.

Czytaj więcej...

Podpisana umowa na Modernizację oczyszczalni ścieków w Opocznie

W dniu 10.07.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 została podpisana umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: DSC09077„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków” pomiędzy: beneficjentem - PGK Sp. z o.o. w Opocznie a wykonawcą - „AZE Zajac, Kościółek” Spółka Jawna ul. Dzielskiego 2 31-465 Kraków. Wartość zadania netto - 17.852.000,00 PLN, VAT 23% - 4.105.960,00 PLN, brutto – 21.957.960,00 PLN.
Powyższe zadanie jest częścią projektu pn. ”Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. I Oś priorytetowa – Gospodarka wodno ściekowa. Działanie 1.1- Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15tys. RLM oraz Budżetu Gminy Opoczno i środków własnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy z Energopol Południe S.A.

W dniu 06.06.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 została podpisana umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno" pomiędzy: beneficjentem-PGK Sp. z o.o. w Opocznie a wykonawcą - Energopol Południe S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec.
Powyższe zadanie jest częścią projektu pn. "Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. I Oś priorytetowa – Gospodarka wodno ściekowa. Działanie 1.1- Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15tys. RLM oraz Budżetu Gminy Opoczno i środków własnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 63 485 087,90 PLN.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 33,719 km kanalizacji sanitarnej, 845 przyłączy, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 4048 mieszkańców oraz wybudowane zostaną 4 zlewnie :
1. Zlewnia Dzielna obejmująca wsie Dzielna i Różanna - długość kanalizacji 4,797 km, 82 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 607 mieszkańców,
2. Zlewnia Bukowiec Opoczyński obejmująca wieś Bukowiec Opoczyński –długość kanalizacji 4,996 km, 117 przyłączy, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 456 mieszkańców,
3. Zlewnia Ogonowice obejmująca wsie: Ogonowice, Ostrów, Sitowa - długość kanalizacji 17,234 km, 503 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 2130 mieszkańców
4. Zlewnia Wola Załęnża obejmująca wieś Wola Załężna- - długość kanalizacji 6,692 km, 143 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 855 mieszkańców.

Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy z tym, że:
1. budowa Zlewni Dzielna – 12 miesięcy od daty podpisania umowy;
2. budowa Zlewni Bukowiec Opoczyński- 12 miesięcy od daty podpisania umowy
3. budowa Zlewni Ogonowice – 24 miesiące od daty podpisania umowy
4. budowa Zlewni Wola Załężna – 24 miesiące od podpisania umowy
, co oznacza, że rzeczowa realizacja projektu (budowa kanalizacji) zakończy się do dnia 06.06.2014 r.