Podpisanie kontraktu w ramach projektu „Budowy infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno”

W czwartek 3 stycznia w sali USC Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste podpisanie kolejnego kontraktu w ramach projektu „Budowy infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno” – ogromnej inwestycji infrastruktury realizowanej z udziałem funduszy unijnych. Umowa podpisania pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej a firmą Skanska dotyczyła budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Inowłodzkiej w Opocznie.DSC09516 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych z burmistrzem Janem Wieruszewskim na czele, radni i pracownicy Urzędu Miejskiego, wice – prezes WFOŚiGW w Łodzi, Bohdan Cezary Dzierżak, reprezentujący PGK Jacek Pacan i Janina Ziębicka oraz przedstawiciel firmy Skanska, Ryszard Aszyk. Spotkanie poprowadził Janusz Klimek, osobiście zaangażowany w przygotowanie projektu i cały proces aplikacyjny. Powitał zebranych i przedstawił podstawowe dane dotyczące projektu. Przypomniał, że podpisywany ze Skanską kontrakt dotyczy jednego z czterech zadań wchodzących w skład całego projektu. Wcześniej, w połowie ubiegłego roku, podpisano już umowy na budowę sieci kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków oraz na inżyniera kontraktu.
W ramach modernizacji stacji uzdatniania wody firma Skanska wybuduje przy ul. Inowłodzka nowy zbiornik wyrównawczy (o pojemności 2000 m3), bliźniaczy do obecnego, który zwiększy możliwość dostarczenia wody do mieszkańców. W ramach zadania ujęcie zostanie wyposażone w nowy samo sortujący agregat prądotwórczy, który usprawni funkcjonowanie ujęcia w przypadku braku energii elektrycznej. Poza tym na ujęciu zamontowane zostaną układy sterowania, automatyka i wizualizacja pracy studni głębinowych hydroforni, które unowocześnią ujęcie i usprawnią jego funkcjonowanie. Drugi zbiornik zapewni nieprzerwanie dostarczanie wody mieszkańcom oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe, np. w okresie dezynfekcji jednego ze zbiorników. Skanska wykona zadanie za 2.222.938 zł.

Czytaj więcej...

Podpisana umowa na Modernizację oczyszczalni ścieków w Opocznie

W dniu 10.07.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 została podpisana umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: DSC09077„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków” pomiędzy: beneficjentem - PGK Sp. z o.o. w Opocznie a wykonawcą - „AZE Zajac, Kościółek” Spółka Jawna ul. Dzielskiego 2 31-465 Kraków. Wartość zadania netto - 17.852.000,00 PLN, VAT 23% - 4.105.960,00 PLN, brutto – 21.957.960,00 PLN.
Powyższe zadanie jest częścią projektu pn. ”Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. I Oś priorytetowa – Gospodarka wodno ściekowa. Działanie 1.1- Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15tys. RLM oraz Budżetu Gminy Opoczno i środków własnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie.

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy z Energopol Południe S.A.

W dniu 06.06.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 została podpisana umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno" pomiędzy: beneficjentem-PGK Sp. z o.o. w Opocznie a wykonawcą - Energopol Południe S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec.
Powyższe zadanie jest częścią projektu pn. "Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. I Oś priorytetowa – Gospodarka wodno ściekowa. Działanie 1.1- Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15tys. RLM oraz Budżetu Gminy Opoczno i środków własnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 63 485 087,90 PLN.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 33,719 km kanalizacji sanitarnej, 845 przyłączy, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 4048 mieszkańców oraz wybudowane zostaną 4 zlewnie :
1. Zlewnia Dzielna obejmująca wsie Dzielna i Różanna - długość kanalizacji 4,797 km, 82 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 607 mieszkańców,
2. Zlewnia Bukowiec Opoczyński obejmująca wieś Bukowiec Opoczyński –długość kanalizacji 4,996 km, 117 przyłączy, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 456 mieszkańców,
3. Zlewnia Ogonowice obejmująca wsie: Ogonowice, Ostrów, Sitowa - długość kanalizacji 17,234 km, 503 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 2130 mieszkańców
4. Zlewnia Wola Załęnża obejmująca wieś Wola Załężna- - długość kanalizacji 6,692 km, 143 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 855 mieszkańców.

Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy z tym, że:
1. budowa Zlewni Dzielna – 12 miesięcy od daty podpisania umowy;
2. budowa Zlewni Bukowiec Opoczyński- 12 miesięcy od daty podpisania umowy
3. budowa Zlewni Ogonowice – 24 miesiące od daty podpisania umowy
4. budowa Zlewni Wola Załężna – 24 miesiące od podpisania umowy
, co oznacza, że rzeczowa realizacja projektu (budowa kanalizacji) zakończy się do dnia 06.06.2014 r.

Ponad 63 mln złotych na kanalizację w Opocznie

23 marca w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie z wfos003Funduszu Spójności projektu realizowanego w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Beneficjentem projektu pn. „BUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY OPOCZNO” jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Opocznie.

Ze strony WFOSiGW w Łodzi umowę podpisywali Prezes Zarządu Tomasz Łysek oraz Z–ca Prezesa Zarządu Zbigniew Stasiak, nadzorujący wdrażanie funduszy unijnych. Beneficjenta reprezentowali natomiast wfos007Prezes PGK Sp. z o.o w Opocznie Jacek Pacan oraz członek Zarządu Pani Janina Ziębicka. W uroczystości podpisania uczestniczyli również Burmistrz Miasta Opoczno Jan Wieruszewski oraz skarbnik Barbara Bąk.

Głównym założeniem Projektu jest wyposażenie mieszkańców Miasta i Gminy Opoczno, podmiotów gospodarczych i podmiotów użyteczności publicznej w infrastrukturę techniczną zapewniającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w aglomeracji Opoczno zgodnie z wymogami unijnymi i krajowymi przepisami (Dyrektywa 91/271/EWG). Ponadto celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa jakości i niezawodności dostaw wody pitnej oraz wfos008ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy Opoczno.

Koszt całkowity projektu wynosi 63.485.087,90 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 31.035.438,86 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na czwarty kwartał 2014 roku.