Podpisanie aneksu

W środę 21 maja 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”  w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Ze strony WFOŚiGW w Łodzi umowę podpisali Prezes Zarządu Pan Tomasz Łysek oraz zastępca Prezesa Zarządu Pan Zbigniew Stasiak, nadzorujący wdrażanie funduszy unijnych. Beneficjenta reprezentowali Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie Pan Jacek Pacan oraz członek Zarządu Pani Janina Ziębicka.

Aneks dotyczy poszerzenia projektu o kolejną zlewnią Januszewice -Kliny, dodatkowego odcinka budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzielna i Wola Załężna oraz 54 dodatkowych przyłaczy w Zlewniach Dzielna, Wola Załężna, Bukowiec Opoczyński, Ogonowice oraz Januszewice -Kliny.


 

UWAGA - Dyżur projektanta w siedzibie PGK

         PGK Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że w dniu 27.06.2014r. w siedzibie Spółki będzie dyżurował projektant i wykonawca inwestycji : "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków" na terenie  której ma być realizowana inwestycji "Zaprojektowanie i budowa suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oczyszczalni ścieków w Opocznie"

 

Pełna informacja w zakładce przetargi.Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno

 W środę 11 czerwca 2014 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w obecności Pana Burmistrza Jana Wieruszewskiego, odbyło się spotkanie, podczas 

którego została podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. Umowę podpisali Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Pan Jacek Pacan, Członek Zarządu Spółki Pani Janina
Ziębicka oraz z ramienia Wykonawcy Prezes Ceramiki Serwis Pan Marek Pietruszewski oraz Wiceprezes Zarządu Stanisław Świątek. Jest to część projektu pn. „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”. Jego zakres przewiduje trzy etapy: 

Czytaj więcej...

Biogaz na Oczyszczalni

 

            „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Opocznie polegająca na budowie i rozbudowie OŚ” realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.Priorytet 1 Gospodarka wodno-ściekowa, w swoim zakresie przewiduje również budowę i montaż, obiektów i urządzeń służących do poboru i transportu i wykorzystania biogazu powstałego w wyniku procesów fermentacyjnych osadów ściekowych. Powstały biogaz będzie spalany w kotle biogazowym, a uzyskane ze spalenia biogazu ciepło będzie wykorzystywane do podgrzewania osadu oraz dla ogrzewania obiektów oczyszczalni. Osady ściekowe po zagęszczeniu będą kierowane do nowo wybudowanej komory fermentacyjnej o pojemności czynnej 879 m3.Komora zostanie wykonana w technologii zbiorników stalowych, skręcanych zabezpieczanych wtopionym tworzywem. Zbiornik cylindryczny o średnicy wewnętrznej 10.14m zostanie zabudowany na leju żelbetowym o nachyleniu 30o.Wysokość ściany bocznej komory wyniesie 10.86m, z czego 0.3m zostanie zalane w rowku montażowym fundamentu. Zbiornik (ściany i dach) ocieplony zostanie wełną mineralną i osłonięty powlekanymi płytami stalowymi. Ściany boczne, trapezowymi natomiast dach płaskimi na płytach OSB – całość o współczynniku przenikania ciepła < 0.27W/m2K. W Zamkniętej Komorze Fermentacyjnej przebiegał będzie proces beztlenowej stabilizacji osadu wstępnego, doprowadzanego po zagęszczeniu grawitacyjnym oraz osadu nadmiernego, doprowadzanego po zagęszczeniu mechanicznym. Zastosowany zostanie proces fermentacji mezofilowej (temp. 35-37oC), w budynku operacyjnym ZKF w części wymiennikowej umieszczone zostaną wszystkie urządzenia technologiczne obsługujące procesy podgrzewania i recyrkulacji osadu z/ do komory ZKF. W części tej zamontowane zostaną: wymienniki ciepła typu ”rura w rurze”, pompy cyrkulacyjne wraz z instalacją recyrkulacji osadu fermentującego.

Czytaj więcej...