Podpisana umowa na Modernizację oczyszczalni ścieków w Opocznie

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 63 485 087,90 PLN.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie, zlokalizowanej administracyjnie w mieście Opocznie, ul. Krótka 1, w północno – wschodniej części miasta na lewym brzegu rzeki Drzewiczki, będzie obejmować:

Modernizację obiektów mechanicznej oczyszczalni poprzez, wykonanie punktu zlewnego, wymianę krat na obu kolektorach doprowadzających ścieki do oczyszczalni, zastosowanie płukania i prasowania skratek, wymianę pomp w pompowniach ścieków i zainstalowanie falowników,
- dla przepływów powyżej 400 m3/h ścieki kierowane będą do zbiornika retencyjnego powstałego z trzeciej istniejącej komory OBF. Ścieki zgromadzone w zbiorniku retencyjnym kierowane będą do oczyszczalni po ustaniu nadmiernych przepływów,
- wykonanie nowego piaskownika poziomego napowietrzanego z wydzieloną komorą tłuszczową wraz z płuczką piasku,
- wymiana zgarniacza w osadniku wstępnym,
- przewiduje się wykonanie instalacji umożliwiającej podanie części ścieków do bloku biologicznego z pominięciem osadnika wstępnego,
- przewidziano zastosowanie zbiornika uśredniającego skład ścieków przed komorami osadu czynnego,
- wszystkie obiekty zostaną przykryte, a złowonne powietrze zostanie wprowadzone do instalacji eliminującej odory.

Modernizację technologii biologicznego oczyszczania ścieków poprzez:
- na reaktor biologiczny przewiduje się wykorzystanie istniejących komór napowietrzania oraz dobudowanie nowego zbiornika,
- proces kontrolowany będzie przez ciągły pomiar stężenia tlenu w komorze napowietrzania oraz przez ciągły pomiar stężenia azotu amonowego w ściekach odpływających z oczyszczalni,
- w strefach nienapowietrzanych przewidziano montaż mieszadeł wolnoobrotowych,
- dla zapewnienia odpowiedniej redukcji zawiesiny w ściekach oczyszczonych przewidziano rozbudowę osadników wtórnych,
- do zasilania rusztów natleniających komory nitryfikacji przewiduje się zastosowanie dmuchaw (sterownik automatyczny),
- przewidziano biologiczną defosfatację a istniejąca instalacja koagulanta (PIX) stanowić będzie proces interwencyjny,
- ostateczne oczyszczanie ścieków polegające na oddzieleniu zawiesiny osadu czynnego i pozostałych części pływających nastąpi w osadnikach wtórnych,
- sklarowane ścieki zostaną odprowadzone do odbiornika, a zatrzymany w lejach osadników osad zostanie odprowadzony do pompowni skąd część osadu (osad nadmierny) zostanie przetłoczona do obiektów gospodarki osadowej, a pozostała część recyrkulowana będzie do komory defosfatacji bloku biologicznego,
- modernizacja technologii przeróbki osadów.

Dodatkowo zmodernizowane lub wykonane zostaną następujące obiekty istniejące: - hala dmuchaw z dmuchawami w obudowach dźwiękochłonnych,
- kotłownia biogazowa,
- budynek zaplecza z laboratorium,
- magazyny,
- stacja trafo,
- sieć akpia,
- sieci międzyobiektowe i technologiczne na terenie oczyszczalni,
- układ dróg, placów i chodników


Parametry przed i po modernizacji oczyszczalni:

  • - przepływ średniodobowy Qśr ( m3/h ) przed 4.800, po 5.500
  • - przepływ maksymalny Qmaxh ( m3/h ) przed 340, po 400
  • - przepływ maksymalny deszczowy ( m3/h ) przed 800, po 550
  • - RLM przed modernizacją 30.618, po 34.666
  • - BZT5 ( kg02/d/g02/m3 ) przed 1.065/320, po 1.700/360
  • - ChZTCr ( kg02/d/g02/m3 ) przed 1.900/680, po 2.250/750
  • - zawiesina ogólna ( kg/d/g/m3 ) przed 810/290, po 1.000/350
  • - fosfor ogólny ( kgP/d/gP/m3 ) przed 24/8,8, po 30/9,5
  • - azot ogólny ( kgN/d/gN/m3 ) przed 178/64,7, po 225/71,2

 

 

DSC09077