Podpisanie umowy z Energopol Południe S.A.

W dniu 06.06.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6 została podpisana umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno" pomiędzy: beneficjentem-PGK Sp. z o.o. w Opocznie a wykonawcą - Energopol Południe S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec.
Powyższe zadanie jest częścią projektu pn. "Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. I Oś priorytetowa – Gospodarka wodno ściekowa. Działanie 1.1- Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15tys. RLM oraz Budżetu Gminy Opoczno i środków własnych PGK Sp. z o.o. w Opocznie.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 63 485 087,90 PLN.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 33,719 km kanalizacji sanitarnej, 845 przyłączy, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 4048 mieszkańców oraz wybudowane zostaną 4 zlewnie :
1. Zlewnia Dzielna obejmująca wsie Dzielna i Różanna - długość kanalizacji 4,797 km, 82 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 607 mieszkańców,
2. Zlewnia Bukowiec Opoczyński obejmująca wieś Bukowiec Opoczyński –długość kanalizacji 4,996 km, 117 przyłączy, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 456 mieszkańców,
3. Zlewnia Ogonowice obejmująca wsie: Ogonowice, Ostrów, Sitowa - długość kanalizacji 17,234 km, 503 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 2130 mieszkańców
4. Zlewnia Wola Załęnża obejmująca wieś Wola Załężna- - długość kanalizacji 6,692 km, 143 przyłącza, co pozwoli na podłączenie do kanalizacji 855 mieszkańców.

Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy z tym, że:
1. budowa Zlewni Dzielna – 12 miesięcy od daty podpisania umowy;
2. budowa Zlewni Bukowiec Opoczyński- 12 miesięcy od daty podpisania umowy
3. budowa Zlewni Ogonowice – 24 miesiące od daty podpisania umowy
4. budowa Zlewni Wola Załężna – 24 miesiące od podpisania umowy
, co oznacza, że rzeczowa realizacja projektu (budowa kanalizacji) zakończy się do dnia 06.06.2014 r.