Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.
 
 
Zarząd
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Opocznie
 
 


Zaprasza
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym potwierdzenie doświadczeń w badaniu spółek komunalnych.
 3. Proponowany harmonogram prac.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie raportu i opinii, łącznie z innymi kosztami tj. delegacje, noclegi, wyżywienie.
 5. Projekt umowy.
 6. Wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 winno nastąpić nie później niż do dnia 30.04.2018r., za rok 2018 nie później niż do dnia 30.04.2019r.
 
Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Spółki opinii i raportu z badania.

Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018" za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 26-300 Opoczno, ul.Krótka 1 w terminie do dnia 25.10.2017r.
 
Dodatkowe informacje:
 
 1. Przychody netto za rok obrotowy 2016:  19.867.864,09 zł
 2. Kapitał własny na dzień 31.12.2016r.: 31.295.674,02 zł
 3. Suma bilansowa za rok obrotowy 2016: 94.504.861,21 zł
 4. Liczba zatrudnionych: 160 osób


Informacje o Spółce:
 
Spółka posiada 2 zakłady:

 • Zakład Usług Komunalnych
 • Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni

Przedmiot działalności:
 • - rozprowadzanie wody
 • - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • - wywóz i unieszkodliwianie  odpadów
 • - pogrzeby i działalność pokrewna
 • - oczyszczanie miasta

 

Informacji udziela Główny Księgowy
Telefon: 44 754 76 11 wew 114