2015.09.16 - Kliny

            W dniu 16.09.2015 roku o godzinie 1700 w Klinach odbyło się spotkanie, które dotyczyło projektu „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”, a dokładniej podłączania się mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W spotkaniu udział wzięli z ramienia Urzędu Miasta Pani Burmistrz Anna Zięba oraz z Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Pan Artur Zagrobski, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek, Przedstawiciel Wykonawcy Ceramiki Serwis Pan Zbigniew Bartoszek oraz Sołtys Klin Pani Żabińska Lucyna.

 

 

Zebranie otworzyła Pani Sołtys, która po ogólnym wprowadzeniu oddała głos Pani Burmistrz, która przywitała wszystkich serdecznie i podziękowała za tak liczne przybycie. Następnie głos zabrał Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek, który poinformował mieszkańców o zakończeniu inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Zlewni Januszewice-Kliny”, który realizowany jest w ramach projektu „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”, współfinansowanego z Funduszy Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Poinformował mieszkańców o kosztach, jakie zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kliny oraz o długościach wybudowanej kanalizacji. Następnie omówił warunki przyłączania kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Poinformował mieszkańców, że po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w celu odebrania przyłącza oraz podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.

 

 

 

Po oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości, które w toku dyskusji zostały wyjaśnione przez Kierownika Jednostki Realizującej Projekt Pana Janusza Klimka.