Aktualności

Nowe WUKO w PGK

           Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w ramach projektu pn. „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno” dokonał zakupu, fabrycznie

nowego samochodu specjalistycznego ( rok produkcji 2015) przeznaczonego do ciśnieniowego mycia kanałów kanalizacji sanitarnych z rur o średnicy fi. 50 – fi. 800, oraz odsysania osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych oraz mycia ciśnieniowego konstrukcji betonowych, asfaltu itp. Zakupu dokonano w ramach przetargu nieograniczonego 

Łączna cena brutto pojazdu: 946 485,00 zł, w tym:

- podatek VAT w wysokości 23%, tj. : 176 985,00 zł

- cena  netto: 769 500,00 zł

Projekt pn. „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno” współfinansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, I Oś priorytetowa, Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM. Beneficjentem w/w projektu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie. Numer Projektu: POIS.01.01.00-00-007/10 Numer Umowy o dofinansowanie: POIS.01.01.00-00-007/10-00 z dnia 23.03.2012.

Ponadto realizacja projektu jest finansowana z nisko oprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodz.