2015.06.11 - Wola Załężna

     W dniu 11.06.2015 roku o godzinie 1900 odbyło się spotkanie w miejscowości Wola Załężna, które dotyczyło projektu „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”, a dokładniej tematu podłączania się mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W spotkaniu udział wzięli z ramienia Urzędu Miasta Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Pan Andrzej Snopczyński, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie Prezes Pan Jacek Pacan oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek, Przedstawiciel Wykonawcy Ceramiki Serwis Pan Stanisław Świątek oraz Sołtys Woli Zależnej Pan Wiesław Wołkiewicz.

Zebranie otworzył Pan Sołtys. Po ogólnym wprowadzeniu głos zabrał Prezes PGK Sp. z o.o. w Opocznie Pan Jacek Pacan który przywitał wszystkich bardzo serdecznie i podziękowała za tak liczne przybycie. Poinformował mieszkańców o zakończeniu inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Zlewni Wola Załężna”, który realizowany jest w ramach projektu „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”, współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Następnie głos zabrał Pan Janusz Klimek, który po krótkim przywitaniu poinformował mieszkańców o kosztach, jakie zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni Wola Załężna. Wybudowane zostało 7324,5 m kanalizacji. Następnie omówił warunki przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Poinformował mieszkańców, że po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w celu odebrania przyłącza oraz podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.

Po oficjalnych wystąpieniach przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości, które w toku dyskusji zostały wyjaśnione przez Kierownika Jednostki Realizującej Projekt pana Janusza Klimka.