2015.03.25 - Sitowa

           W dniu 25.03.2015 roku o godzinie 1900 odbyło się spotkanie w miejscowości Sitowa, które dotyczyło projektu „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”, a dokładniej tematu podłączania się mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W spotkaniu udział wzięli z ramienia Urzędu Miasta Wiceburmistrz Pani Anna Zięba oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Pan Stanisław Miązek, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek, oraz Sołtys Ogonowic Pani Aneta Wdówka.

Zebranie otworzyła Pani Sołtys. Po ogólnym wprowadzeniu głos zabrała Pani Wiceburmistrz. Przywitała wszystkich bardzo serdecznie i podziękowała za tak liczne przybycie. Poinformowała mieszkańców o zakończeniu inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Zlewni Ogonowice”, który realizowany jest w ramach projektu „Budowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Opoczno”, współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Następnie głos zabrał Pan Janusz Klimek, który po krótkim przywitaniu poinformował mieszkańców o kosztach jakie zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni Ogonowice która obejmuje 3 wsie: Ogonowice, Ostrów i Sitowa. Wartość brutto kanalizacji sanitarnej wyniosła 11 437 424,70 zł, netto 9 298 719,27 zł, wartość pozyskanej dotacji to 7 900 202,29 zł. Wybudowane zostało 16 567,00 m kanalizacji. Następnie omówił warunki przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Poinformował mieszkańców, że po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w celu odebrania przyłącza oraz podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.