Aktualności

Zmiana cen wody i ścieków od 06.11.2014

               Działając na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmian.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z siedzibą na ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno ogłasza niniejszym taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie objętym działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, które wchodzą w życie na mocy przepisu art. 24 ust. 1 i 5 powołanej Ustawy i Uchwały nr XLIII/438/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29-08-2014 r. Taryfy obowiązują od dnia 6 listopada 2014 r. do dnia 05 listopada 2015 r. (tj. przez 1 rok).

 

Taryfy od 06.11.2014 do 05.11.2015