Biogaz na Oczyszczalni

 

Wybudowana zostanie nowy zbiornik osadu przefermentowanego o pojemności czynnej 170 m3. Zbiornik zostanie wykonany w technologii analogicznej jak ZKF tj. zbiorników stalowych, skręcanych zabezpieczanych wtopionym tworzywem. Wysokość ściany bocznej zbiornika wyniesie

6,06 m. W pobliżu komory fermentacyjnej zostanie zlokalizowany cały węzeł biogazowy, składający się z komory filtra PP, odsiarczalni biogazu, zbiornika magazynowego biogazu oraz pochodni.

Biogaz będzie ujmowany w części dachowej ZKF w ujęciu biogazu, stanowiącym pierwszy element sieci gazowej.  Biogaz będzie dopływał do komory filtra PP, w której będzie oczyszczany z potencjalnych drobin osadu i/lub piany, które mogły by być wynoszone z gazem pofermentacyjnym do sieci. Filtr stanowi jednocześnie punkt odbioru wykraplającego się kondensatu.Za komorą filtra PP w ciągu technologicznym zlokalizowano odsiarczalnię typu suchego: Sulfax. Odsiarczanie odbywa się na zasadzie chemisorpcji powierzchniowej przy pomocy wysoko porowatych materiałów bogatych w wodorotlenek żelaza. Stężenie siarkowodoru w biogazie oczyszczonym powinno być niższe niż 150ppm. Następnie biogaz będzie kierowany do zbiornika biogazu, który będzie niskociśnieniowym zbiornikiem dwu membranowym. Pojemność membrany magazynowej wyniesie 200m3 Zbiornik będzie pełnił funkcję stabilizacji linii ciśnień w instalacji oraz funkcję uśredniającą (szczególnie istotną przy nierównomierności w produkcji biogazu).Następnie biogaz będzie kierowany do kotła spalającego biogaz. Zostanie również zamontowana pochodnia biogazu z ukrytym płomieniem pochodnia ta przeznaczona jest do spalania nadmiaru produkowanego i ujmowanego biogazu. Okresowo, w czasie wysokiej produkcji biogazu, jeżeli przekracza ona zapotrzebowanie odbiorów i zbiornik biogazu jest w wysokim stanie wypełnienia lub nastąpi okresowa przerwa w pracy odbiorów biogazu – nadwyżka jest spalana.

 

Bilans energetyczny

Dostępny biogaz uwzględniając ew. krótszy czas fermentacji 401 m3/d 17 m3/h

ENERGIA Z SYSTEMU (energia biogazu) 0,10 MW/d

Potrzeby grzewcze: fermentacja lato/ zima 48 kW 67 kW

Instalacja c.o. (zał. 30%) lato/ zima 0 kW 42 kW

CAŁKOWITE 48 kW 109 kW

Wartość opałowa biogazu 6,23 kWh/m3