Spotkanie z mieszkańcami - Zlewnia Kliny 2013.11.18

W dniu 18.11.2013 roku w miejscowości Kliny odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące projektu „ Budowa Infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno” a konkretniej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialności w Opocznie: kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Janusz Mlonka, referent ds. administracyjno - biurowych JRP Pani Agnieszka Sarleja i specjalista ds. technicznych JRP Pani Aneta Grałek. Z ramienia Urzędu Miasta Pan Burmistrz Jan Wieruszewski, Radna Miasta Opoczno Pani Janina Pęczek .

Jako pierwszy głos zabrał Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek powitał wszystkich serdecznie i opowiedział krótko o projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Opoczno”, o odcinkach, które nie są realizowane w ramach tego projektu uspokoił mieszkańców, że albo zostaną pozyskane na te odcinki dodatkowe pieniądze albo zostaną one ujęte w planie inwestycyjnym PGK. Poprosił mieszkańców nie ujętych w projekcie o przybycie do PGK i złożenie stosownego podania i wypełnienie kilku oświadczeń celem przyłączenia ich do kanalizacji sanitarnej.

Następnie Pan Burmistrz podziękował wszystkim za przybycie. Krótko opowiedział o projekcie i problemach, jakie mogą wystąpić. Poinformował mieszkańców, że po zakończeniu projektu każdy będzie musiał uiścić opłatę adiacencką, gdyż wzrośnie wartość każdej z działek w skutek uzbrojenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej. 

Po ogólnym wprowadzeniu z zakresu tematu zebrania t.j. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kliny, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Janusz Mlonka przedstawił mieszkańcom kserokopie map sytuacyjno – wysokościowych z naniesioną trasą kanalizacji sanitarnej i przyłączy, przedstawiono kserokopię wykazów, nr posesji i działek oraz długość przyłączy kanalizacji sanitarnej wchodzących w skład zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. 

Pan Burmistrz Jan Wieruszewski apelował do mieszkańców o wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie przy realizacji zadania.

Przedstawiciele PGK SP. z o.o. w Opocznie przedstawili mieszkańcom kwestie związane z montażem i rozliczaniem podliczników – wodomierzy po zbudowaniu kanalizacji sanitarnej i podłączenie przyłączy posesji do sieci.

Pan Burmistrz apelował tez do mieszkańców, aby nie zwlekali z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej, gdyż jest to związane z uzyskaniem efektu ekologicznego a dokładniej likwidacją szamb na ścieki.