Spotkanie z mieszkańcami - zlewnia Ogonowice

W dniu 08.10.2012 roku w świetlicach wiejskich w miejscowościach Ostrów, Ogonowice i Sitowa odbyły się spotkania z mieszkańcami wsi. Spotkania dotyczyły projektu „Budowa Infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno” a konkretnie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie: Pan Prezes Jacek Pacan, kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Janusz Mlonka, przedstawiciel Urzędu Miasta Burmistrz pan Jarosław Wiktorowicz, ze strony Wykonawcy Pan Stanisław Świątek.
Po ogólnym wprowadzeniu z zakresu tematu zebrania, głos zabrał Burmistrz Jarosław Wiktorowicz. Powitał wszystkich serdecznie i podziękował za przybycie. Krótko opowiedział   o projekcie, o problemach, jakie mogą wystąpić. Zaapelował do mieszkańców o cierpliwość, zrozumienie i wytrwałość przy realizacji zadania. Poinformował, że po zakończeniu projektu każdy będzie musiał uiścić opłatę adiacencką, ponieważ wzrośnie wartość każdej z działek w skutek uzbrojenia ich w urządzenia infrastruktury technicznej.
Następnie głos zabrał Prezes PGK Pan Jacek Pacan, który zapraszał mieszkańców do współpracy, oraz apelował, że w razie jakichkolwiek problemów „jest po to, aby pomóc”. Przestrzegał również przed przeprojektowywaniem na własną rękę.
Pan Janusz Klimek Kierownik Jednostki Realizującej Projekt opowiedział krótko o projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Opoczno” i o odcinkach, które nie są realizowane w ramach tego projektu i zaznaczył, że albo zostaną pozyskane na te odcinki dodatkowe pieniądze albo zostaną one ujęte w planie inwestycyjnym PGK. Poprosił mieszkańców nie ujętych w projekcie o przybycie do PGK i złożenie podania o przyłączenie ich do kanalizacji sanitarnej.
Głos zabrał Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Janusz Mlonka. Przedstawił mieszkańcom kserokopie map sytuacyjno – wysokościowych z naniesioną trasą kanalizacji sanitarnej i przyłączy, przedstawiono kserokopię wykazów, nr posesji i działek oraz długość przyłączy kanalizacji sanitarnej wchodzących w skład zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. Poinformował również mieszkańców odnośnie kwestii związanej z montażem i rozliczaniem podliczników – wodomierzy po zbudowaniu kanalizacji sanitarnej i podłączeniu przyłączy posesji do sieci.
Przedstawiciel Ceramiki Serwis pan Stanisław Świątek uspokoił mieszkańców, że po zakończeniu robót teren wróci do stanu pierwotnego.Podczas spotkania ustalono miejsce rozpoczęcia inwestycji.
Pan Burmistrz apelował tez do mieszkańców, aby nie zwlekali z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej, gdyż jest to związane z uzyskaniem efektu ekologicznego a dokładniej likwidacją szamb na ścieki.
Ogonowice

ogonowice1
ogonowice2
ogonowice5
Ostrów

ostrow1
ostrow2
Sitowa

sitowa1
sitowa2
sitowa3