Spotkanie. z mieszkańcami - zlewnia Bukowiec Op.

W dniu 05.07.2012 roku w świetlicy wiejskiej w Bukowcu Opoczyńskim odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi. Spotkanie dotyczyło projektu „ Budowa Infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno” a konkretniej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialności w Opocznie Pan Prezes Jacek Pacan, kierownik Jednostki Realizującej Projekt pan Janusz Klimek, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pan Janusz Mlonka, dwóch przedstawicieli z Urzędu Miasta: Burmistrz Pan Jan Wieruszewski i Piotr Telus z Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego; przedstawiciel Wykonawcy firmy Energopol Południe z Sosnowca Pan Jacek Taźbirek i Pan Marek Pietruszewski prezes Ceramiki Serwis.
Zebranie otworzył sołtys Bukowca. Po ogólnym wprowadzeniu z zakresu tematu zebrania t.j. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bukowiec Opczyński, Pan Janusz Mlonka przedstawił mieszkańcom kserokopie map sytuacyjno – wysokościowych z naniesiona trasą kanalizacji sanitarnej i przyłączy, przedstawiono kserokopię wykazów, nr posesji i działek oraz długość przyłączy kanalizacji sanitarnej wchodzących w skład zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. Przedstawiono propozycje Wykonawcy Ceramiki Serwis, co do wykonywania pozostałych odcinków przyłączy wraz z połączeniem z instalacją kanalizacyjną wewnętrzną w budynku, koszty 1 mb przyłączy i 1 szt inwentaryzacji geodezji, które to koszty są po stronie mieszkańca.
Pan Burmistrz Jan Wieruszewski apelował do mieszkańców o wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie przy realizacji zadania.
Podczas spotkania ustalono miejsce rozpoczęcia inwestycji.
Przedstawiciele PGK SP. z o.o. w Opocznie przedstawili mieszkańcom kwestie związane z montażem i rozliczaniem podliczników – wodomierzy po zbudowaniu kanalizacji sanitarnej i podłączeniu przyłączy posesji do sieci.
Pan Burmistrz apelował też do mieszkańców, aby nie zwlekali z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej, gdyż jest to związane z uzyskaniem efektu ekologicznego a dokładniej likwidacją szamb na ścieki.