Aktualności

Zmiana cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późn. zmian.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie z siedzibą na ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno ogłasza niniejszym taryfy określające stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie objętym działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, które wchodzą w życie na mocy przepisu art. 24 ust. 8 powołanej Ustawy. Taryfy obowiązują od dnia 6 listopada 2012 r. do dnia 05 listopada 2013 r. (tj. przez 1 rok).

 

Taryfy od 06.11.2012 do 05.11.2013